Avís Legal

La informació disponible en aquesta pàgina està subjecte a aquestes CONDICIONS D’ÚS.

1. Identificació de l’empresa

El propietari i administrador d’aquesta pàgina web (en endavant, la Pàgina Web) és DEU PUNT DEU, S.L., empresa espanyola amb domicili al carrer Calatrava 23, 08017 de Barcelona, Espanya, amb NIF B-60060050, registrada al Registre Mercantil de Barcelona, Full B-36691 Foli 163 Volum 22423 Incripció 1ª.

2. Condicions generals d’ús de la pàgina web

En accedir i utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari s’obliga a aquests termes i condicions, els quals poden ser actualitzats o canviats per DEU PUNT DEU, S.L. en qualsevol moment sense notificació prèvia a l’Usuari. L’ús d’aquesta pàgina web després de qualsevol canvi constitueix l’acceptació per part de l’usuari d’aquests canvis.

Aquestes Condicions d’ús i les seves futures actualitzacions constitueixen l’acord íntegre entre l’Usuari i DEU PUNT DEU, S.L.. DEU PUNT DEU, S.L. té dret a modificar aquestes condicions d’ús a la seva discreció i en qualsevol moment, interpretant el fet que l’Usuari utilitzi aquesta pàgina web com una acceptació de les modificacions.

Aquesta pàgina web va adreçada a un públic ampli. És responsabilitat del tutor legal dels usuaris menors d’edat el autoritzar que aquests visitin i / o es registrin en aquesta pàgina web, així com supervisar i / o determinar quins continguts d’aquesta pàgina web són apropiats per l’Usuari, sense que DEU PUNT DEU, S.L. tingui cap responsabilitat sobre això.

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web i el seu contingut amb finalitats lícites, seguint les instruccions de DEU PUNT DEU, S.L. i evitant tota conducta que pugui dur a tercers restringir l’ús d’aquesta Pàgina Web, incloent la introducció de virus o altre material maliciós o tecnològicament nociu.

L’usuari no executarà cap acció que pugui danyar de cap manera l’honor o la bona reputació de la DEU PUNT DEU, S.L..

En el cas que l’Usuari utilitzi serveis concrets de la pàgina web, l’Usuari i DEU PUNT DEU, S.L. estan subjectes a les normes i condicions expressament publicades per DEU PUNT DEU, S.L. i acceptades per l’Usuari.

DEU PUNT DEU, S.L. es reserva el dret d’alterar, modificar o suspendre, temporal o permanentment, qualsevol contingut o servei prestat en la pàgina web o la mateixa pàgina web.

En el cas que DEU PUNT DEU, S.L. cregui que l’usuari no compleix aquestes condicions d’ús, aquesta es reserva el dret de terminació o eliminar la clau d’accés i el compte de l’Usuari d’aquesta Web (si s’escau) i / o denegar l’accés.

Si qualsevol d’aquesta Condicions d’ús fora declarada nul·la, anul·lable o inexecutable, totalment o parcialment, per un jutge o autoritat competent aquesta serà eliminada del text d’aquestes Condicions (que continuaran sent vàlides i executables fins on ho permeti la Llei).

3. Propietat intel·lectual

Els drets d’autor així com qualsevol altre dret sobre propietat intel·lectual relacionat amb aquesta pàgina web i el seu contingut pertanyen en exclusiva a DEU PUNT DEU, S.L., a tot el món i pel període màxim que estableix la llei, incloent, sense caràcter limitatiu, l’estil de la pàgina web, els textos, imatges, gràfics, fotografies, dibuixos, noms, logos, marques, drets de disseny, música, mapes, material generat electrònicament, art generat per ordinador, encapçalaments, vídeos, software i la combinació de qualsevol de aquests elements.

Aquests drets exclusius inclouen el dret de reproducció, distribució, emissió, comunicació pública, posar-los a disposició del públic i transformar per qualsevol mètode, format o procés.

Els usuaris no podran modificar, crear treballs derivats, reproduir, distribuir, pujar o comercialitzar el material per cap mitjà o manera per benefici econòmic.

El fet de veure, accedir i utilitzar la pàgina web no vol dir que DEU PUNT DEU, S.L. estigui atorgant o assignant cap dret o llicència a l’Usuari.

4. Exempcions i responsabilitats

DEU PUNT DEU, S.L. no serà responsable dels productes o serveis oferts o venuts per tercers que no siguin DEU PUNT DEU, S.L., incloent tercers adequadament autoritzats per DEU PUNT DEU, S.L. o trobats a través de la pàgina web. En benefici de la claredat, l’Usuari accepta que les transaccions, contractes, compres o comunicacions que l’Usuari realitzi amb aquest tercer estaran subjectes als termes i condicions disposats pel tercer, excloent totalment DEU PUNT DEU, S.L. d’aquesta relació i no tenint cap tipus de responsabilitat en relació a qualsevol tipus de pèrdua o danys que es derivi. DEU PUNT DEU, S.L. no serà responsable de cap perjudici, pèrdua o dany que pateixi l’usuari o el seu ordinador, o una altra propietat material d’aquest, a causa de l’ús o navegació de la pàgina web o degut a la descàrrega, per part de l’usuari, de qualsevol material (vídeos, fotografies, textos) d’aquesta, incloent els danys per o un altre material tecnològic nociu.

DEU PUNT DEU, S.L. no garanteix que el funcionament ininterromput d’aquesta pàgina web ni la no existència d’errors, o que aquests defectes siguin reparats o corregits.

DEU PUNT DEU, S.L. no serà responsable de les opinions o comentaris dels usuaris sobre DEU PUNT DEU, S.L., la pàgina web, tercers o altres usuaris.

5. Descàrrega de continguts

Tot material descarregat o obtingut a través de l’ús d’aquesta pàgina web es realitzarà a compte i risc de l’Usuari, sent aquest l’únic responsable de qualsevol dany que pateixi el seu sistema informàtic o de la pèrdua de dades com a resultat de qualsevol descàrrega d’aquest tipus de material.

Cap acte de descàrrega o de còpia o reproducció de qualsevol material d’aquesta pàgina web representa la transferència de drets a l’Usuari.

6. Enllaços

La pàgina web podrà oferir links a pàgines web o recursos de tercers. Aquestes pàgines web o recursos són independents de DEU PUNT DEU, S.L., de manera que aquesta no exerceix cap control sobre elles i no és tampoc responsable del seu accés, contingut, productes o serveis, publicitat o qualsevol altre material. L’usuari, a més, està d’acord amb que DEU PUNT DEU, S.L. no serà responsable de qualsevol pèrdua o dany causat per o en relació amb l’ús de pàgines web de tercers els enllaços proporciona la pàgina web de DEU PUNT DEU, S.L..

L’enllaç a la pàgina web no autoritza a l’Usuari a utilitzar el nom, logotip, marques, dissenys o qualsevol material de propietat intel·lectual de DEU PUNT DEU, S.L..

7. Llei aplicable

Qualsevol relació entre l’Usuari i DEU PUNT DEU, S.L. es regirà per aquestes condicions d’ús i les condicions d’ús de la SE subsidiària per les lleis d’Espanya. Les disputes en relació amb aquestes condicions d’ús queden exclusivament subjectes a les corts de Barcelona, Espanya.

Qualsevol reclamació relacionada amb l’ús d’aquesta pàgina web s’ha de formular dins del període d’un (1) any a comptar des del moment en què aquesta reclamació té lloc.

8. Contacte

Per a qualsevol pregunta o qüestió en relació a la nostra pàgina web o aquestes Condicions d’ús, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per carta, a l’adreça Calatrava 23, 08017 de Barcelona, Espanya; o per e-mail a theshop@deuideu.com.